top of page
Capture d’écran 2022-03-09 à 17.18.10.png
Cover Tome 4.jpg

Mir zwee an dat grousst Ee

Den Hues an de Kéiseker si glécklech.

Endlech ass de Wanter eriwwer an déi zwee hoffen,

datt se elo, wou d’Wieder erëm besser gëtt, vill mateneen erliewen.

Du trëllt de Kéiseker iwwer eppes.

En Ee, erkläert de Kueb.

Ma wou kënnt et hier? A kann et wierklech sinn, datt do e butzegt Jippelchen dra sëtzt?

 

Illustratioune vum Michael Engler & Joëlle Tourlonias

ISBN :  978-2-9198-1341-4

Präis : 16,50 €

Vun 3 Joer un

Cover Tome 3.jpg

Zu zwee hu mer keng Angscht

D’Sonn geet esou lues ënner, wéi et dem Hues beim Spillen op eemol net méi eendunn ass. Lauert do net eppes an den Hecken? 

D’Däreldéier an d’Kaweechelche gi kucken, entdecken awer näischt Ongewéinleches. 

Ma den Hues ka vun do un net méi gutt schlofen an en huet keng Loscht méi fir näischt. Dat kann net esou weidergoen, denkt d’Däreldéier, an zesummen iwwerleeën d’Frënn, wéi se dem Hues seng Angscht kënnen huelen.

ISBN :  978-2-9198-1326-1 

Präis : 16,50 €

Vun 3 Joer un

bottom of page